Договір публічної оферти
на оплатне надання послуг


Україна, Київ

Цей договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Гузій Олена Іванівна (надалі – Виконавець), яка є платником єдиного податку 3-ї групи, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, уклали даний договір (далі - Договір) адресований необмеженому колу осіб, який являється офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з Замовником договір надання послуг, опис яких розміщений на сайті GluckBook.com (далі – Веб-сайт).

Виконавці, що мають намір здійснювати надання Послуг за допомогою Веб-сайту та Замовники при придбанні Послуг, опис яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Виконавцем і Замовником оформляються у вигляді Договору публічної оферти шляхом натискання на Веб-сайті кнопки "Замовити" або безпосереднього звернення до Виконавця, що означає, що Замовник, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором, Замовник приймає умови, порядок оформлення Замовлення та оплати і надання послуг Виконавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті, і застосування якого є обов'язковим для всіх третіх осіб, що містить пропозицію Виконавця, щодо надання Послуг, опис яких знаходиться на Веб-сайті Виконавця, спрямованих невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.

«Акцепт» - повне та безумовне прийняття Замовником пропозиції Виконавця, шляхом 100% попередньої оплати послуг(и), опис якої знаходиться на Веб-сайті Виконавця.

«Оферта» – цей документ «Договір публічної оферти на оплатне надання послуг», розміщений у мережі інтернет за адресою https://GluckBook /oferta

«Послуга» - інформаційно-консультаційні послуги, в тому числі але не виключно інформаційні послуги і оплата за підключення телеграм-асистента та/або підтримка розробки телеграм-асистента та/або індивідуальна консультація, інформація про які розміщена на Веб-сайті. Послуги можуть надаватися за допомогою засобів телекомунікаційного, електронного зв'язку (в тому числі через мережу інтернет), очно та/або через третіх осіб.

«Донейшен» - вільна оплата, коли Замовник на власний розсуд перераховує будь-яку суму за послуги згідно до цього Договору, як в гривні, так і в будь-якій іншій валюті.

Кнопка «Замовити» - натискання на будь-яку кнопку на українській чи російській мовах, зокрема, але не виключно: "підключити", "купити", "оплатити", підтримати, яка передбачає здійснення замовлення Послуги.

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що мають намір придбати ту чи іншу Послугу.

«Виконавець» - Фізична особа-підприємець Гузій Олена Іванівна та будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які є власниками чи розповсюджувачами Послуг згідно чинного українського законодавства за допомогою Веб-сайту Виконавця та мають намір їх надавати/продавати.

«Договір» – платний договір між Замовником і Виконавцем на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

«Законодавство» - чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є платне надання Виконавцем Замовнику Послуг на умовах Оферти.
3.2. Виконавець та Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що діє у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов'язаний:
1) При наданні Послуги Виконавець зобов'язаний дотримуватись умов Оферти;
2) виконувати замовлення Замовника в разі надходження оплати від Замовника;
3) надати Замовнику Послуги згідно з пропозиціями і описами на відповідному Веб-сайті і умовами даного Договору;


4.2. Виконавець має право:

1) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
2) Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг за Договором;
3) Виконавець має право змінити Оферту, як це передбачено в п. 8.3 цієї Оферти.
4) Виконавець має право публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
- ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
5.2. Замовник має право:
- оформити Замовлення відповідно до п.6 цього Договору;
- ознайомитись з описом Послуг на відповідній сторінці Веб-сайту
.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення Послуг(и) на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом натискання на Веб-сайті кнопки "Замовити" або шляхом отримання Рахунку, та/або зробивши Замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту.

6.2. Строк формування Рахунку на оплату до 2 робочих днів з моменту надходження Замовлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування Рахунку на оплату починається з першого після вихідного робочого дня.

7.ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Деякі послуги надаються на умовах Донейшен. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Послуг, зазначених у Рахунках на оплату. Оплата може здійснюватися, як в гривні, так і в будь-якій іншій валюті.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Послуг.
7.3. Замовник може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою переказу через платіжну систему або банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в Рахунку. Замовник оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати.
2) через третіх осіб, якщо згода на таку оплату дана Виконавцем.
3) іншим способом за домовленістю з Виконавцем.

7.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Виконавця. В окремих випадках, на власний розсуд Виконавця, підтвердженням факту оплати може бути: а) копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) копія квитанції терміналу, тощо.

8. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ
8.1. Виконавець починає надавати послуги за цим Договором з дати початку надання послуг яка вказана на його сайті.
8.2. Договір укладається на невизначений термін та набуває чинності з моменту оплати та діє до моменту отримання Замовником Послуг від Виконавця і повного розрахунку за ними.
8.3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет за зазначеною в п. 2 Договору адресою, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.
8.4. Якщо Рахунок не оплачений Замовником протягом 5 банківських днів в повному обсязі, Договір може бути розірваним Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення про таке розірвання Замовника.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
9.2. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник: а) порушив строки та умови оплати за цим Договором та/або б) не скористався послугами Виконавця у терміни, які повідомив Виконавець на відповідній сторінці Веб-сайту та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв'язку;
9.3. Замовник розуміє і усвідомлює, що всі обіцяні результати від отриманих Послуг Виконавця, є наслідком узагальненого досвіду попередніх Замовників і зокрема Послуга може не принести очікуваного результату Замовнику.
9.4. Замовник послуг, реалізовуючи отриману від Виконавця інформацію, покладається виключно на власний здоровий глузд і на свої рішення, відносно області застосування Послуг Виконавця.
9.5. Справжнім Замовник погоджується, що треті особи, які діють від імені та за дорученням ФОП Гузій Олени Іванівни не несуть відповідальності за правильність або помилковість прийнятих Вами рішень щодо наданих Послуг і будь-якої інформації, продукції або інших доступних Вам за допомогою Веб-сайту, аудіо-, відео- і текстових матеріалів.
9.6. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон).
9.7. У разі неотримання Замовником Послуги не з вини Виконавця або відсторонення Замовника від участі в тренінгу, курсі, іншому заході (Послузі) у зв'язку з порушенням цього Договору та/або односторонню відмову Замовника, кошти, сплачені Замовником за Послугу, не повертаються та жодні компенсації не надаються.
9.8. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з його вини.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми тренінгу і розкладу занять, а також за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Послуги.
9.10. З Замовниками - нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі - «Суд»). Місце проведення засідань Суду - м.Київ, Україна.
9.11. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Замовника, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Замовника дотримання претензійного порядку не потрібно.
9.12. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.
9.13. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

10.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами та/або обставинами непереборної сили, тобто, подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору та носять непередбачений і невідворотний характер.
10.2 До форс-мажорних обставин та/або обставинами непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), епідемії, заколоти, псування мережі інтернет та засобів телекомунікацій, викликані аваріями або несприятливими, погодними умовами, небезпеки і випадковості, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль, тощо), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин та/або обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження таких обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин та/аба обставин непереборної сили.
10.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через вищеперераховані обставини.
10.5. Якщо через форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на настання форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок таких обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Інформація про Замовника використовується в цілях виконання його Замовлення, надсилання пропозицій та інформаційних матеріалів Виконавця та/або розміщення відгуків Замовника про надані послуги Виконавцем, у разі їх наявності.
11.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті або здійсненням замовлення Замовник, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені та/або анкеті телефонний номер.
11.3. Виконавець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних та/або інформаційних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.
11.6. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій та/або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
11.7. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:
11.7.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати Послуг.
11.7.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.
11.7.3. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.
11.8. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.
11.9. У разі розбіжності у текстах англомовної та українськомовної версій Договору переважну силу має українськомовна версія Договору.

Public offer Agreement on paid provision of the services


Ukraine, Kyiv

This agreement, in which one of the parties, i.e. Private Entrepreneur Olena Guzii (hereinafter referred to as the Contractor), who is a 3d group unified tax payer on the one hand, and any person, who accepted the given offer (hereinafter referred to as the Customer) on the other hand, hereinafter together referred to as Parties, concluded this agreement (hereinafter referred to as the Agreement). It is addressed to general public and considered to be an official public offer of the Contractor to conclude an agreement with the Customer on providing services, description of which is published in the website GluckBook.com (after - website).


Contractors, who are aimed at providing Services with the help of the website, as well as Customers, who buy Services (description of which is published in the corresponding section of the website) accept conditions to this Agreement about the following:


1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Contractual relations between the Contractor and the Customer are registered in the form of the public offer Agreement by the way of pressing of the button "Order" on the website or by direct appeal to the Contractor that means that the Customer, regardless of his status (physical/ legal person, entrepreneur), in line with Ukrainian legislation, executes conditions of the public offer Agreement, listed below.
1.2. Public offer Agreement is public, i.e. according to articles 633, 641 of the Civil code of Ukraine, its conditions are equal for all Contractors regardless of their status (physical/ legal persons, entrepreneurs). In case of full consent with the present Agreement, the Contractor accepts conditions, the sequence of registration and payment of the Order, provision of services by the Contractor, responsibility for the unscrupulous/dishonest Order and breach of this Agreement.2. TERMS AND DEFINITIONS


"Public offer Agreement" – public agreement, the example of which may be found on the website, its use is obligatory for all third persons, it contains Contractor's offer concerning provision of Services, the description of which may be found on the website of the Contractor, aimed at limited public, including Customers.


"Acceptance" – full and unconditional acceptance by the Customer of the Contractor's Offer by 100% prepayment of the service(s), description of which may be found on the website of the Contractor.


"Offer" – this document "Public offer agreement on paid provision of services" is posted on the internet page https://GluckBook /oferta


"Service" – information consulting services including, but not exclusively, information services and payment for connecting a telegram assistant and/or support for the development of a telegram assistant and/or individual consultation information about which is posted on the website. Services may be provided by means of telecommunication, electronic communication (including the Internet) in person or through third persons."Donation" - free payment when the Customer at its discretion transfers any amount for services under this Agreement, as in hryvna as in any other currency.
Button "Order" - click on any button in Ukrainian or Russian languages, in particular, but not exclusively: "connect", "buy", "pay", support, which involves the order Service.


"Customer" – any capable physical or legal person, individual entrepreneur in line with Ukrainian legislation, who has an intention to buy some Service."Contractor" – Private Entrepreneur Olena Guzii and any capable physical or legal person, individual entrepreneur, who are owners or disponents of Services in line with Ukrainian legislation by means of Contractor's website and who have an intention to sell them."Agreement" – payment service agreement between the Customer and the Contractor, which is concluded by means of Offer Acceptance.


"Legislation" – current legislation of Ukraine, which may be applied to jural relationships, related to fulfilment and/or those that proceed from the fulfillment of obligations, described in this Agreement.


3. SUBJECT OF THE AGREEMENT

3.1. The subject to this Agreement is that the Contractor provides the Customer with paid services under the conditions of the Offer.
3.2. Both, the Contractor and the Customer confirm that current Agreement is not fake or false or concluded under pressure or fraud.
3.3. The Contractor confirms that he acts in accordance with requirements of the current legislation of Ukraine.

4. CONTRACTOR'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1. The Contractor is obliged to:

1) While providing Services, the Contractor is obliged to follow the conditions of the Offer;
2) Carry out the Customer's order in case of receiving the payment from the Customer;
3) Provide the Customer with Services in line with offers and descriptions on the website and conditions to this Agreement.

4.2. The Contractor has the right:

1) To unilaterally suspend provision of services hereinafter in case the breach of conditions to this Agreement by the Customer.
2) The Contractor has the right to involve third parties in order to fulfil his obligations of Service provision to this Agreement.
3) The Contractor has the right to change the Offer, which is foreseen in the p. 8.3. of this Offer.
4) The Contractor has the right to publish and spread the information about the course, ways and results of providing Services to the Customer.5. CUSTOMER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS


5.1. The Customer is obliged:
  • To pay and receive the order timely under this Agreement;
  • To become acquainted with the information about Services, posted on the Contractor's website.

5.2. The Customer has the right:

  • To place an order according to the item 6 of this Agreement;
  • To get acquainted with the description of Services on the corresponding page of the website.
  • 6. ORDER PLACEMENT PROCEDURE

6.1. The Contractor individually places an Order of Service(s) on a corresponding page of the website by the way of pressing of the button "Order" or on the way of receiving the Invoice, and/or by making an Order via email or over the phone, which is indicated in the "Contacts" section of the website.


6.2. The Invoice is being formed within 2 days from the moment of receiving an Order. In case when the Order was sent on the weekend or on holiday, the term of forming the payment Invoice begins on the first business day after the day off.


7. AGREEMENT PRICE AND PAYMENT ARRANGEMENTS

7.1. The price of each separate Service is set by the Contractor and is indicated on the corresponding page of the website. The Price of the Agreement is set by means of adding the prices of all chosen Services, indicated in Invoices. Payment can be in hryvna or in any other currency.

7.2. The cost of the Order may vary depending on the price, quantity or range of Services.

7.3. The Customer may pay for the Order in the following ways:

1) By transfer through the payment system or by transfer through to the current Contractor's bank account, which is indicated in the Invoice. The Customer pays for the Order within three days from the date of receiving of the Invoice in the extent of 100% of the prepayment.
2) Through third parties if the Contractor agreed upon such payment.
3) By other means in concert with the Contractor.

7.4. The Services are considered to be paid by the Customer when the Contractor gets a bank confirmation on receiving the whole sum of payment on the current Contractor's account. In special cases, to the discretion of the Contractor, the fact of payment may be confirmed: a) by the copy of money order in case of cashless form of payment; b) copy of receipt with the seal of a bank, through which the payment was made; c) copy of the payment terminal receipt, etc.
8. DURATION AND CHANGE OF OFFER'S CONDITIONS


8.1. The Contractor starts providing services under this Agreement on the day of beginning the service provision which is indicating on his website.
8.2. The Agreement is concluded without date and enters into effect from the moment of the payment and shall continue until the moment when the Contractor provides the Customer with Services and receives full payment for them.
8.3. The Contractor has the right to introduce changes in to this Offer's conditions and/or to call off the Offer at any moment to his own discretion. In case of introducing changes to the Offer by the Contractor, such changes become valid at the moment when the altered text of the Offer is posted on the Internet, at the web page indicated in p.2 to this Agreement if no other date of commencement is defined additionally during such posting.
8.4. If the Invoice is not paid by the Customer within 5 banking days in the full extent, the Agreement shall be terminated by the Contractor unilaterally, without informing the Customer about such termination.
9. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES AND DISPUTE SETTLEMENT


9.1. Parties are responsible for failed or inadequate fulfilment of conditions to this Agreement in the order, stipulated by this Agreement and current legislation of Ukraine.
9.2. The Contractor is not answerable to the Customer if the customer a) violated terms and conditions of payment and/or b) did not make use of Contractor's services within the period announced by the Contractor on the corresponding page of the website and/or via email and /or other means of telecommunication.

9.3. The Customer understands and comprehends that all promised results from the Services received by the Contractor are the result of the general experience of the previous Customers and, in particular, the Service may not bring the expected result to the Customer.


9.4. The Customer of the service, implementing the information received from the Contractor, rely solely on his own common sense and on his decisions regarding the scope of the Contractor Services.

9.5. The present Customer agrees that third parties acting on behalf and on behalf of PE Olena Guzii are not responsible for the correctness or error of the decisions you have made regarding the rendered Services and any information, products or other materials available to you through the website, audio, video and text materials.

9.6. The Contractor shall not be liable for violation of the terms of the Agreement in case of providing the Customer with false and/or incomplete information about himself during the execution of the order, incl. contact information (e-mail, telephone, etc.), as well as in case of failure to provide the Customer with new contact information (e-mail, telephone).

9.7. In case of non-receipt by the Customer of the Services not due to the fault of the Contractor or the removal of the Customer from participation in the training, course, other event (Service) in connection with violation of this Agreement and/or unilateral refusal of the Customer, the money paid by the Customer for the Service are not returned and any compensation is not given.

9.8. The Contractor shall be liable for violation of the terms of the Contract, except in case if improper performance was due to his fault.

9.9. The Contractor is not responsible for modifying and changing the training program and schedules of classes, as well as for the quality of public communication channels through which access to the Service is provided.

9.10. With Customers - non-residents of Ukraine, all disputes, disagreements or claims arising or related to this Agreement or in connection with it, including its violation, termination (termination) or invalidity, shall be resolved at the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry Ukraine (hereinafter referred to as the "Court"). The venue of the Court sessions is Kiev, Ukraine.

9.11. In case of disputed, related to fulfilment of the Agreement by the Parties, except from disputes concerning debt collection from the Customer, the Parties are obliged to settle them by means of negotiations, keeping pretentious order. Duration of viewing pretentions constitutes 7 (seven) calendar days from the day it was received. There is no need to keep pretentious order if the disputes are related to debt collection from the Customer.


9.12. All disputes, discrepancies or requirements that result from this Agreement or are related to it, including those related to its fulfilment, violation, termination or nullity, are subject to settlement in a corresponding court according to substantive and procedural laws of Ukraine.

9.13. Joint size of responsibility of the Contractor under the Agreement, including the size of penalty sanctions (fines, penalties) and/or removed injuries in line with any actions or claims concerning the Agreement or its fulfilment is limited to 1% of Service fee under the Agreement.
10. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES


10.1. The Parties are responsible for failure to fulfil any of their obligations, except from payment commitments if they are able to prove that such failure was caused by force majeure circumstances and/or circumstances of insurmountable force, i.e. events or circumstances that are indeed beyond the control of the Party, that began after concluding this Agreement and that are unexpected and inevitable.10.2. Force majeure circumstances and/or circumstances of insurmountable force include natural disasters, strike, fires, floods, explosions, frosting, wars (both declared and undeclared), epidemics, riots, deterioration of Internet connection and means of telecommunication, which were caused by damage or unfavourable weather conditions, dangers and accidents, embargo, catastrophes, limitations that are imposed by state government bodies (including distribution, priorities, official claims, quotes and price control, etc.) if these circumstances had a direct result on this Agreement's execution.10.3. The Party which is not able to fulfill its obligations to this Agreement because of Force majeure circumstances and/or circumstances of insurmountable force shall immediately inform the other Party about emergence of aforementioned circumstances. In addition, it shall provide the other Party with confirmation of such circumstances within 30 (thirty) days. Such confirmation may include a paper, certificate or any other corresponding instrument, issued by an official body, located on the place where Force majeure circumstances and/or circumstances of insurmountable force had emerged.10.4. The time needed for the Parties to fulfil their obligations under this Agreement shall be extended to any other period, during which the fulfilment was extended owing to aforementioned circumstances.

10.5. If because of force major circumstances and/or circumstances of insurmountable force, the failure to fulfill obligations lasts more than three months, each Party has the right to terminate thihs Agreement unilaterally, by informing the other Party about it in a written form.
Regardless of the commencement of force majeure circumstances and/or circumstances of insurmountable force, prior to terminating this Agreement unilaterally owing to these circumstances, the Parties shall conduct final mutual settlements.


11. OTHER CONDITIONS


11.1. Information about the Customer is used to carry out his Order, send offers and information materials of the Contractor and/or posting available feedback of the Customer on services provided by the Contractor.

11.2. By his own acceptance of the Agreement or through registering on the web site or order fulfillment the Customer confirms that he is informed about including his personal data to the database, which is owned by the Contractor in order to process personal information, indicated in this paragraph, as well as about his rights, indicated in Article 8 of the Law of Ukraine "On personal data protection". The Customer voluntarily agrees to personal data collection and analysis with the following aim: available data shall be used for commercial purposes, in particular to process orders for purchase of Services, to receive information about the Order, to send advertisements, special offers, information about sales, lotteries or any other information about Contractor's activity through telecommunication means (email, telephone).

For the purposes, stipulated by this paragraph, the Contractor has the right to send letters, messages and materials to the Customer's email address. The Customer shall also receive SMS and calls to the telephone number indicated in the Order and/or in the application form.


11.3. The Contractor agrees to the processing of his personal data, including placement of personal data into the database (without additional notification), he concedes to permanent deposit of data, its accumulation, refreshment and change (if necessary). The Contractor promises to guarantee data protection from unauthorized access of third parties, not to spread or communicate data to any third party (except from communicating data to related persons, business partners and persons, authorized by the Contractor to carry out direct data processing for indicated purposes, as well as for the compulsory request of the competent official body).


11.4. In case when the Customer does not want to receive mail merge, he has the right to address the Contractor, by writing a statement of refusal from receiving advertisements and/or information materials and sending it via post or email.


11.5. The Contractor is not responsible for the content or faithfulness of information, which is being given by the Customer during order placement.

11.6. Except from guarantees, directly indicated in the Offer's text, the Contractor does not provide any other direct or fictional guarantees to this Agreement and sharply refuses to any guarantees and/or conditions concerning non-infringement of rights and secures correspondence of Services to the specific Customer's purposes.

11.7. While agreeing and accepting conditions of this Offer by means of Offer Acceptance, the Customer (or his representative, including the physical person, duly authorized to conclude the Agreement on behalf of the Customer) assures the Contractor and guarantees the Contractor that:
11.7.1. The Customer (Customer's representative) has submitted reliable data, including Customer's personal data (or Customer's representative) in order to issue payment documents on service payment.
11.7.2. The Customer concludes the Agreement voluntarily, in addition the Customer confirms that he (Customer's representative): a) Fully acquainted himself with conditions to this Offer, b) Fully understands the subject of the Offer and Agreement, c) Fully recognizes the significance and results of his actions concerning the process of conclusion and fulfilment of the Agreement.
11.7.3. The Customer (Customer's representative) has all the rights and powers necessary to conclude and fulfil the Agreement.

11.8. The parties have the right at any time to execute the Agreement in the form of a written bilateral document.

11.9. In case of discrepancies between the English and Ukrainian versions hereof, the Ukrainian version of the Agreement shall prevail.